CBA znalazło nieprawidłowości w ratuszu

CBA znalazło nieprawidłowości w ratuszu
Fot. Foto: Towarzystwo Miłośników Braniewa

Centralne Biuro Antykorupcyjne twierdzi, że w jednym z przetargów w Braniewie złamano zasady równego traktowania oferentów. Zakończyło już kontrolę w tej sprawie i skierowało ją do rzecznika dyscypliny finansów publicznych.

O sprawie pisaliśmy kilka tygodni temu. Kontrola CBA dotyczyła przetargu na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 6 i gimnazjum nr 1 (gdy jeszcze istniało) przy ul. Konarskiego w Braniewie. Trwała od połowy lutego do końca maja tego roku. Zdaniem CBA w postępowaniu prowadzonym przez urzędników doszło, jak podaje zespół kontrolny CBA, „do nieprawidłowości w opisie przedmiotu zamówienia oraz zasady równego traktowania wykonawców przy określaniu warunków udziału w przetargu”

Przypomnijmy, że termomodernizacja tych dwóch obiektów była częścią większego zadania inwestycyjnego w ramach rewitalizacji Braniewa. Pieniądze, które urząd miasta pozyskał na finansowanie tych działań, pochodziły z programu operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 14,8 mln zł, a dofinansowanie z funduszy europejskich – prawie 8,2 mln zł.

CBA w związku z nieprawidłowościami 22 czerwca skierował zawiadomienie do rzecznika dyscypliny finansów publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.


 

Dyrektor niewinny

Wedle jednego z braniewskich radnych kwestia nieprawidłowości, o których pisze CBA, nie ma jakiegokolwiek związku z niedawnym zwolnieniem dyrektora szkoły, co podejrzewaliśmy w poprzedniej publikacji.

- To była zupełnie inna sprawa. Dyrektor w sprawach robót – docieplenia nie odgrywał żadnej roli. Inwestorem był Urząd Miasta. Jakiekolwiek więc zarzuty mogą dotyczyć tylko działań ludzi nadzorujących roboty z ramienia Urzędu Miasta w Braniewie – mówi radny, prosząc o anonimowość.

Próbowaliśmy w tej sprawie zwrócić się o opinię do burmistrza Braniewa, Tomasza Sielickiego. Włodarz miasta nie podjął jednak idei spotkania i dyskusji na temat zarzutów. Wydał tylko, na jednym portali społecznościowych, swoje oświadczenie. Oto zasadnicze fragmenty tego dokumentu:


 

Oświadczenie burmistrza

Do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trafiło zawiadomienie, co CBA argumentuje nieprawidłowościami polegającymi na naruszeniu zasady uczciwej konkurencji w zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz równego traktowania wykonawców przy określaniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Chodzi tu o wymogi określone przez inwestora zastępczego (firma, która działa przy realizacji inwestycji w imieniu gminy i nie musi być bezpośrednio zaangażowana w budowę) w przetargu, a mianowicie o wymaganie od wykonawcy:

- doświadczenia w zakresie realizacji robót budowlanych termomodernizacyjnych wraz z jednoczesnym opracowaniem programu naukowo-edukacyjnego przez osoby posiadające minimum stopień naukowy doktora oraz będących specjalistami w zakresie efektywności energetycznej,

- zdolności technicznej i zawodowej w postaci doświadczenia w realizacji robót budowlanych na obiektach użyteczności publicznej.

Wymogi te były w naszym mniemaniu niezbędne lub co najmniej korzystne dla pomyślnej realizacji tej skądinąd nieprostej inwestycji, której codziennymi użytkownikami są w większości dzieci - uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Braniewie.

(…) Mimo zakończonej kontroli CBA sprawa nadal jest w toku. Dodatkowo na drodze sądowej podważyliśmy wcześniejszy wynik kontroli Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który dopatrzył się rzekomych nieprawidłowości w procedurze przetargowej. Naszej argumentacji bronimy na drodze sądowej i obecnie w tej sprawie czekamy na rozstrzygnięcia. Pierwotnie sąd polecił polubowne zakończenie, które jednak zostało odrzucone przez instytucję kontrolującą.

W związku z powyższym uspokajam wszystkich zainteresowanych. Z oceną warto się wstrzymać do końca - do decyzji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych oraz orzeczenia sądu, nie zwracając uwagi na manipulacje osób nastawionych na szukanie sensacji czy przypisywanie komuś przestępstwa, o którym tu w ogóle nie ma mowy!”

 

Poprosiliśmy o komentarz w całej sprawie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Olsztynie. W piśmie zawarliśmy zarówno prośbę o ustosunkowanie się do ogólnych zarzutów CBA jak i do zapytań, które zadawali w tej sprawie burmistrzowi braniewscy radni.

 

Pytania do rzecznika dyscypliny finansów publicznych
W nawiązaniu do komunikatu CBA opublikowanego przez PAP proszę o odpowiedź o stan zaawansowania Waszej kontroli w Urzędzie Miasta w Braniewie, a dotyczącej nieprawidłowości (stwierdzonych przez CBA) przy wyborze wykonawcy robót związanych z termomodernizacją w obiektach Szkoły Podstawowej nr. 6 w Braniewie. W szczególności proszę o opinię czy zarzuty śledczych z CBA mają podstawy faktyczne. Interesują nas odpowiedzi na poniższe pytania:
1. Czy firma wykonująca audyt na roboty ,,Termomodernizacja obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa" za kwotę 30 000 zł, jest powiązana personalnie z firmą, która została wyłoniona na Inwestora Zastępczego za kwotę, 257 070 zł?
2. Czy specyfikacja na wyłonienie Inwestora Zastępczego oraz Wykonawcy była objęta
kontrolą prawną? Jeśli tak to proszę o nazwisko zatwierdzającego od strony prawnej całości inwestycji.
3. Czy firma wyłoniona na Inwestora Zastępczego posiada powiązania (rodzinne, kapitałowe, majątkowe) z firmą wyłonioną do wykonania ,,Termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa"?
4. Czy wysokość wadium w kwocie tylko 0,5% wartości robót oraz okres gwarancji (36 m-cy), które wyszczególniono w specyfikacji, zostało zatwierdzone przez zamawiającego?
5. Dlaczego jednym z wymogów stawianych w specyfikacji, było posiadanie przez potencjalnego wykonawcę, dwóch pracowników naukowych, z tytułem naukowym doktora?

6. Czy firma wyłoniona do wykonania ,,Termomodernizacji obiektów oświatowych i użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji miasta Braniewa" realizowała również zadania w braniewskiej gminie wiejskiej w poprzedniej kadencji, gdy obecny burmistrz Braniewa sprawował tam funkcję wójta?

 

Rzecznik ma trzy miesiące na zbadanie sprawy

Na wszystkie te pytania Krzysztof Subocz, Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych przy RIO w Olsztynie, odpowiedział w ten sam sposób: dotychczas nie ustalono czy okoliczności zawarte w pytaniach są prawdziwe i czy można by je uznać za ewentualne ograniczenie możliwości firm do startowania w przetargu na roboty dociepleniowe w braniewskiej podstawówce.

Jednocześnie Krzysztof Subocz zaznaczył, że jako rzecznik ma 120 dni (licząc od 4 lipca 2022 – czyli daty wpływu wniosku do rzecznika) na ustalenie, czy stwierdzenia CBA mogą być zasadne. Poczekamy więc na ostateczne rozstrzygnięcia Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.

Obecnie jednak nasuwają się też inne wątpliwości, związane z dokumentem wypracowanym przez CBA. Otóż kontrola CBA zakończyła się 27 maja tego roku. Zaś 22 czerwca radni braniewscy głosowali nad udzieleniem absolutorium burmistrzowi.

Dokument z CBA mógłby mieć istotne znaczenie przy głosowaniu rajców. Jeden z nich stwierdził jednak jednoznacznie, że w materiałach sesyjnych takiego dokumentu nie było. Absolutorium burmistrzowi zostało udzielone.

 

Krzysztof Szczepanik

(Za portel.pl)

Artykuł sponsorowany

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz