Aktywność lokalna

15 listopada br. rusza kolejna edycja programu Wspierania Aktywności Lokalnej Razem Możemy Więcej. O dotacje na realizację lokalnych inicjatyw społeczno - kulturalnych mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, jak i podmioty kolegialne działające na terenach wiejskich. Wnioski można składać do 15 stycznia 2011 r.

Celem programu „Razem Możemy Więcej” jest wsparcie inicjatyw z zakresu oświaty, ochrony zdrowia 
i dziedzictwa kulturowego, które przyczyniają się do budowania lokalnych społeczności. Podstawą do
stworzenia programu była idee tworzenia i wzmacniania małych wspólnot na terenach wiejskich.

„Rozwój polskiej wsi będzie efektywny, jeśli będzie miał równomierny charakter. Ważne są inwestycje
w infrastrukturę, wspieranie lokalnych przedsiębiorców, ale Fundusz nie zapomina również 
o działaniach w dziedzinie rozwoju społecznego, kultury czy oświaty, czego przykładem są takie
programy jak „Razem Możemy Więcej” czy „Youngster” – mówi Marek Zagórski, prezes Europejskiego
Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Od zapoczątkowania w II kw. 2009 r. Programu Wpierania Aktywności Lokalnej „Razem Możemy
Więcej” do Funduszu złożono – w ramach pięciu edycji Programu – 672 wnioski na łączną kwotę
3.190.064 zł. W oparciu o zatwierdzone w ramach dotychczasowych edycji wnioski podpisano ogółem
189 umów o granty na  łączną kwotę 686.828 zł. 
Dla kogo dotacje
W ramach projektu „Razem Możemy Więcej” o wsparcie finansowe mogą ubiegać się organizacje
pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, posiadające określoną formę prawną, jak i podmioty
kolegialne (np. rady sołeckie, rady parafialne, koła gospodyń wiejskich i inne), mające swoją siedzibę 
i prowadzące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 5 tys. mieszkańców). Maksymalna
wysokość grantu może nie może przekroczyć kwoty 10 tys. zł, a w przypadku realizacji projektu przy
udziale dodatkowych, zewnętrznych środków finansowych (dofinansowanie partnera, środki funduszu
sołeckiego, dotacja gminy, itp.), wielkość grantu może być podwyższona o 50%, jednak nie więcej, niż
do kwoty 15 tys. zł. Beneficjenci programu zostaną wyłonieni w drodze konkursu wniosków, który od
obecnej edycji będzie ogłaszany dwa razy do roku. Wnioskowany grant nie może finansować całości
kosztów przedsięwzięcia, jedynie stanowić uzupełnienie udziału własnego wnioskodawcy, środków lub
nakładów innych partnerów uczestniczących w realizacji projektu. Program będzie zarządzany i
realizowany bezpośrednio przez EFRWP.
Obszary wsparcia 
Dofinansowanie mogą uzyskać wnioskodawcy, realizujący projekty w następujących dziedzinach:
* zachowanie oraz rozwój i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w zakresie
szeroko rozumianej kultury, w tym zwłaszcza z uwzględnieniem dziedzictwa historycznego
regionu,
* szeroko pojęta działalność oświatowa, ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięć 
w zakresie wykorzystania i użytkowania nowoczesnych urządzeń i technologii (internet,
telefonia cyfrowa, komputery, itp.), w tym przeciwdziałających wykluczeniu cyfrowemu,
wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz zagospodarowania ich czasu
wolnego poprzez udział w zajęciach edukacyjnych oraz wspieranie i rozwijanie różnych form
edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej,
* szeroko rozumiana działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym zwłaszcza 
w zakresie promocji zdrowego trybu życia i aktywności ruchowej, profilaktyki zdrowotnej, 
a także działań na rzecz rehabilitacji oraz opieki nad osobami niepełnosprawnymi.
W ramach programu mogą być finansowane wydatki związane m.in. z:
* zakupem materiałów do przeprowadzenia szkoleń, pokazów, demonstracji itp, wynikających z
założeń projektu i bezpośrednio z nim związanych
* zakupem i/lub wykonaniem strojów, instrumentów muzycznych lub innych elementów
związanych z realizacją projektów,
* przystosowaniem obiektów do prowadzenia działalności wynikającej z realizowanych
projektów (np. drobne remonty), włącznie z zakupem wyposażenia w zakresie wynikającym
bezpośrednio z projektu,
* zwrotem kosztów prelegentów i instruktorów
Monika Kaźmierczak

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz