Areszt wobec podejrzanego o napad

Sąd Okręgowy w Olsztynie postanowieniem z dnia 10 czerwca 2022 r. zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Sebastiana M. podejrzanego o próbę spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu młodego mężczyzny.

Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ w dniu 29 maja 2022 r. skierowała do miejscowego Sądu Rejonowego wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy wobec Sebastiana M. podejrzanego o usiłowanie spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu u Roberta J.

Do zdarzenia tego miało dojść w dniu 27 maja 2022 r. na ul. Wojska Polskiego w Barczewie. Według ustaleń prokuratora, Sebastian M. miał zadać pokrzywdzonemu liczne uderzenia narzędziem ostrokrawędzistym, w wyniku czego doznał on obrażeń ciała w postaci ran kłutych ręki, nogi i brzucha. Jednak podejrzany zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na natychmiastowe udzielenie Robertowi J. pomocy medycznej i podjęcie niezwłocznej interwencji chirurgicznej.

Sąd Rejonowy w Olsztynie w dniu 30 maja 2022 r. wydał postanowienie, w którym nie uwzględnił wniosku prokuratora o zastosowanie wobec Sebastiana M. tymczasowego aresztowania.

Sąd Rejonowy uzasadniając tę decyzję wskazał, że jedyną realną przesłanką stosowania środka zapobiegawczego wobec Sebastiana M. było zagrożenie surową karą. Jednocześnie, w ocenie tego Sądu, nie było w sprawie takich okoliczności, które wskazywałyby na fakt, że podejrzany, mając na uwadze zagrożenie karą, będzie utrudniał toczące się przeciwko niemu postępowanie karne poprzez chociażby nakłanianie innych osób do składania fałszywych zeznań, bądź ukrywanie się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd Rejonowy zwrócił uwagę, że istotne dowody w tej sprawie zostały już zebrane i zabezpieczone - pokrzywdzony złożył zeznania, gdzie opisał okoliczności zdarzenia, a oskarżony przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu. Przesłuchani zostali świadkowie zdarzenia – osoby obce dla podejrzanego. Ponadto, Sebastian M. nie był dotychczas karany i pracuje. W tej sytuacji Sąd Rejonowy uznał, że jeżeli w ogóle jest potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, wystarczające będzie zastosowanie wolnościowych środków zapobiegawczych, co do których stosowną decyzję może podjąć prokurator.

Postanowienie Sądu Rejonowego zostało zaskarżone przez prokuratora oraz pełnomocnika pokrzywdzonego.

Sąd Okręgowy w Olsztynie w VII Wydziale Karnym Odwoławczym w dniu 10 czerwca 2022 r. zmienił zaskarżone postanowienie w ten sposób, że zastosował wobec Sebastiana M. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Sąd odwoławczy wydał takie postanowienie w celu zabezpieczenia dalszego prawidłowego toku postępowania w tej sprawie. W ocenie Sądu Okręgowego, który zajął odmienne stanowisko niż Sąd Rejonowy, Sebastian M., przebywając na wolności, mógłby podejmować próby bezprawnego wpływania na zeznania innych osób oraz próby ukrycia się przed wymiarem sprawiedliwości. Sąd zwrócił m.in. uwagę, że podejrzany nie posiada stałego miejsca zamieszkania i na wolności może przebywać w różnych przypadkowych lokalizacjach, co miało już miejsce przed jego zatrzymaniem. Sąd miał także na uwadze okoliczności związane z zachowaniem się Sebastiana M. bezpośrednio po zajściu. Podejrzany bowiem zbiegł z miejsca zdarzenia, a następnie wyrzucił kartę SIM z telefonu i przebywał na terenie zalesionym, chcąc uniknąć w ten sposób zatrzymania.

Postanowienie jest prawomocne i wykonalne.

Sędzia Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olgierd Dąbrowski-Żegalski
Rzecznik Prasowy Sądu Okręgowego w Olsztynie
Olsztyn, dnia 10 czerwca 2022 r.

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz