Czy będzie exodus imigrantów

Propagowanie inicjatywy dobrowolnych powrotów cudzoziemców do krajów pochodzenia to cel wizyty przedstawicieli Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (International Organization for Migration) w dniach 30 - 31 marca br. w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców i Areszcie w Celu Wydalenia w Kętrzynie.

 

Straż Graniczna jest jednym z organów właściwym w sprawach powrotów cudzoziemców. Funkcjonariusze SG przeprowadzają kontrole legalności pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.  Właściwe organy SG wnioskują o wydanie decyzji o wydaleniu, wydają decyzje o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatrzymują i umieszczają cudzoziemców w ośrodkach detencyjnych, doprowadzają obywateli państw trzecich do granicy naszego kraju lub do granicy państwa, do którego następuje wydalenie.

 

Przymusowy powrót cudzoziemca do kraju pochodzenia może odbyć się drogą administracyjną. Polskie organa wydają następujące decyzje powrotowe: o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP, o wydaleniu z terytorium RP. Nakaz opuszczenia terytorium RP może być również określony w decyzji szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w związku z odmową nadania statusu uchodźcy lub w decyzji wojewody przy odmowie wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub osiedlenie się.

 

IOM zajmuje się zarządzaniem migracjami z korzyścią dla migrantów i społeczeństw na całym świecie, a od 2002 roku prowadzi projekty wokół tego zagadnienia na terenie Polski, m.in. projekt: zwalczania nielegalnej migracji i przeciwdziałania handlowi ludźmi, integracji imigrantów oraz pomocy w dobrowolnym powrocie i reintegracji.

 

Organizowanie wspomaganych powrotów dobrowolnych cudzoziemców ma ogromne znaczenie. Dobrowolne powroty nie ograniczają się jedynie do wydalenia imigranta. Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji wspólnie z organizacjami pozarządowymi przygotowuje pomoc reintegracyjną, by umożliwić cudzoziemcowi objętego zagadnieniem odnalezienie się w nowej sytuacji, znalezienie perspektyw w kraju pochodzenia. Tego typu postępowanie służy przeciwdziałaniu ponownej migracji w sposób nielegalny do Państw Członkowskich.

Anna Mauch

Źródło: SG

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz