Długi Polaków przekroczyły 25 miliardów złotych

Poziom zadłużenia Polaków wyniósł w listopadzie 25,06 miliarda złotych i zwiększył się wciągu ostatnich trzech miesięcy o przeszło 14% wynika z najnowszej 14. edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. Przeszło 1,98miliona osób w Polsce ma problemy z terminowąspłatą swoich zobowiązań finansowych. Zbadań wynika, że 42% Polaków chciałoby, aby informacje o dłużnikach były upubliczniane.

Ogólna kwota zaległego zadłużenia wzrosła w przeciągu ostatniego kwartału o ponad 3,09 miliarda złotych (14%), a na przestrzeni ostatniego roku niespłacane zadłużenie zwiększyło się o 75%. Rośnie również liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności, w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło ich 57 720. Kwartalny wzrost liczby niesolidnych dłużników wyniósł 2,99% i jest on niemal pięciokrotnie niższy niż przyrost całkowitego zadłużenia.

Znacznie częściej problemy z terminowym regulowaniem należności dotykają mężczyzn niż kobiet. Nie zmienia się struktura regionalna zaległego zadłużenia. W województwach mazowieckim i śląskim znajduje się najwięcej mieszkańców mających problemy z długami. Średnia kwota zaległego zadłużenia w listopadzie 2010 r. wyniosła 12 619 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale zwiększyła się o 1224 złotych, czyli 10,74%. Statystyczny Polski dłużnik znajduje się w przedziale wiekowym 30 - 39 lat.

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 złotych. 38% osób czasowo zalegających z płatnościami to „drobni dłużnicy”, którzy posiadają zadłużenie nie przekraczające 2000 złotych. Należy podkreślić, że już czwarty kwartał z rzędu odnotowano kwartalny spadek, o ponad 4%, odsetka drobnych dłużników.

„W najnowszej edycji raportu InfoDług odnotowaliśmy wysoki wzrost liczby i udziału procentowy osób zalegających na kwoty przekraczające 10 000 zł. W ciągu ostatniego kwartału przybyło 180 tysięcy takich osób, co w znaczący sposób przekłada się na udziału drobnych dłużników” - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu BIG InfoMonitor. „Niepokojący trend coraz wyższego poziomu zadłużenia potwierdza regularny wzrost średniego zadłużenia statystycznego Polskiego dłużnika. W ciągu roku zwiększył się on o przeszło 43%. Taka sytuacja doprowadziła do ustanowienia rekordu wśród polskich dłużników – ponad 85 milionów złotych, na tyle zalega mieszkaniec województwa mazowieckiego - dodaje Hildebrand.

Raport InfoDług po raz pierwszy został uzupełniony o dodatkowe dane z badania opinii publicznej. W listopadzie 2010 r. ośrodek badawczy Pentor zapytał Polaków o stan ich wiedzy na temat funkcjonowania Biur Informacji Gospodarczej. Z zebranych danych wynika, że niemal trzy czwarte Polaków (74%) zdaje sobie sprawę, że są weryfikowanym na listach Biur Informacji Gospodarczych w momencie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. Nieznacznie mniej bo 46% Polaków wskazuje, że zostają poddani weryfikacji przy próbie dokonywania zakupów na raty, a jedynie 11% nie wie, czy w ogóle jest sprawdzana w rejestrach dłużników.

Pentor zapytał również Polaków czy ich zdaniem, dane o osobach zalegających z płatnościami powinny być dostępne dla zainteresowanych firm i konsumentów. Wyniki badania wskazują, że wśród Polaków występuje niewielka przewaga (42%) zwolenników upubliczniania danych o osobach zalegających z płatnościami, w stosunku do przeciwników (37%) tego pomysłu.

Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.

Warto wiedzieć, że każdy raz na pół roku ma bezpłatną możliwość sprawdzenia czy znalazł się w Rejestrze Dłużników Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor oraz kto i jaką informację umieścił na jego temat (www.BIG.pl). Może również pobrać Raport Konsumencki  w Biurze Informacji Kredytowej. Jeśli okaże się, że dane są błędne lub nieprawdziwe, należy zgłosić się do firmy, która taką informację przekazała z żądaniem weryfikacji danych. Dzięki nowej ustawie o BIG również osoby fizyczne, posiadające tytuł wykonawczy, mogą przekazywać dane o dłużnikach do Biura Informacji Gospodarczej.

***

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej www.infodlug.pl

***

Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. (BIG InfoMonitor) prowadzi Rejestr Dłużników BIG. Zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm. Jako jedyny z działających w Polsce BIGów umożliwia także dostęp do baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, dzięki czemu zapewnia wymianę informacji o dłużnikach pomiędzy systemem bankowym i przedsiębiorcami. BIG InfoMonitor udostępnia łącznie 5 mln 200 tysięcy informacji i danych gospodarczych o dłużnikach.

Wpisanie do Rejestru Dłużników BIG to natychmiastowe powiadomienie sektora bankowego i telekomunikacyjnego o zadłużeniu. BIG InfoMonitor jest spółką zależną sektora bankowego - poprzez Biuro Informacji Kredytowej - swojego głównego akcjonariusza.

BIG InfoMonitor wydaje kwartalne raporty InfoDług i raport BIG (dostępne na stronie www.infodlug.pl).  Więcej informacji o BIG InfoMonitor można znaleźć na stronie  www.infomonitor.pl

Anna Szczepkowska

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz