Projekty na pieniądze

Do października można składać wnioski do PO KL priorytet IX, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich. Konkurs jest skierowany do gmin wiejskich,miejsko wiejskich oraz miast do 25 tys.mieszkańców.

 Działanie 9,5 ma na celu pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podnoszenia poziomu wykształcenia. Oddolne inicjatywy lokalne, mogą obejmować działania o charakterze informacyjnym, promocyjnym, szkoleniowym lub doradczym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju edukacji na obszarach wiejskich
oraz rozwój dialogu, partnerstwa publiczno- społecznego i współpracy na rzecz promowania edukacji. 10 lipca podczas Małego Forum Inicjatyw Wiejskich w Wilczętach będzie obecna Małgorzata Hołubiec- doradca ROEFS, z którą będzie można skonsultować pomysły i projekty. Konsultacje będą się również odbywały w siedzibie COP w Braniewie.
       Aktualny jest również konkurs Fundacji Kronenberga, która wspiera działania w zakresie rozwoju lokalnego oraz edukacji. W zakresie edukacji wyróżnia 4 kategorie:innowacje w edukacji; edukacja ekonomiczna; dziedzictwo kulturowe i tradycje; twórczość artystyczna dzieci i młodzieży. W zakresie rozwoju lokalnego wyróżnia 3 kategorie: priorytety opieki zdrowotnej; polityka społeczna; nauka przedsiębiorczości. w dołączonym załączniku są podane przykłady projektów dofinansowanych przez Fundację Kronenberga.
       Zachęcam do pisania projektów.

 

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielamy dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

I. EDUKACJA

·      Innowacje w edukacji

·      Edukacja ekonomiczna

·      Dziedzictwo kulturowe i tradycje

·      Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

II. ROZWÓJ LOKALNY

·      Priorytety opieki zdrowotnej

·      Polityka społeczna

·      Nauka przedsiębiorczości

Finansujemy, w ramach wszystkich obszarów programowych, takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady. Udzielamy dofinansowania na projekty, które dopiero mają być zrealizowane. Nie refundujemy poniesionych wcześniej kosztów.

O dotacje mogą wnioskować fundacje, stowarzyszenia, szkoły, domy kultury, biblioteki oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego. Organizacja składająca wniosek musi posiadać własne konto bankowe.

Szkoły również muszą posiadać własne konto bankowe, niezależne od organu prowadzącego. W przypadku gdy szkoła ma rachunek bankowy udostępniony przez organ prowadzący, wniosek powinien być złożony przez instytucję prowadzącą.

Nie finansujemy: osób fizycznych, podmiotów prawa handlowego, przedsięwzięć realizowanych dla osiągnięcia zysku, kosztów bieżącej działalności organizacji, projektów inwestycyjnych (w tym budów,  remontów), projektów realizowanych za granicą, przedsięwzięć religijnych i politycznych, konferencji, sympozjów, seminariów, zakupów wyposażenia pracowni komputerowych, wydawnictw, imprez okolicznościowych (festiwali, koncertów,  przedstawień teatralnych, jubileuszy, wystaw etc.), obozów, kolonii, rajdów, przedsięwzięć sportowych, stypendiów, kapitałów żelaznych

Wnioski o dotacje przyjmowane są za pomocą Elektronicznego Systemu Obsługi Wniosków o Dotacje. Elektroniczny system zastąpił dotychczasowy - nieekologiczny i czasochłonny w obsłudze - system "papierowy".

System na bieżąco zapisuje wprowadzane do niego dane oraz ostrzega przed ewentualnymi brakami bądź niepoprawnie wpisanymi danymi finansowymi.

Złożenie wniosku po raz pierwszy, wymaga zarejestrowania instytucji oraz uwiarygodnienia danych. Może to zająć kilka dni, dlatego prosimy o odpowiednio wcześniejsze
zarejestrowanie się.

Przed rozpoczęciem korzystania z Systemu prosimy zapoznać się z
przewodnikiem.

 Szczegółowa pomoc dotycząca sposobu wypełniania wniosku znajduje się na każdej

 stronie.

 

 

.

Najbliższe terminy składania wniosków są następujące:

Wnioski o dotacje na projekty o charakterze lokalnym tzn. realizowane na obszarze nie przekraczającym jednego województwa (wieś, miasto, gmina, powiat) można składać w następujących terminach:

 

 

- do 30 września 2010 (udostępnienie systemu od 1 września 2010)

- decyzja 26 listopada 2010

- do 28 lutego 2011 (udostępnienie systemu od 1 lutego 2011)

- decyzja 13 maja 2011

- do 30 września 2011 (udostępnienie systemu od 1 września 2011)

- decyzja 25 listopada 2011


Wnioski o dotacje na projekty o charakterze ponadlokalnym tzn. realizowane na obszarze większym niż jedno województwo można składać w następujących terminach:

- do 9 maja 2010 (udostępnienie systemu od 7 kwietnia 2010)

- decyzja 30 czerwca 2010

- do 15 grudnia 2010 (udostępnienie systemu od 15 listopada 2010)

- decyzja 25 lutego 2011

- do 30 maja 2011 (udostępnienie systemu od 4 maja 2011)

- decyzja 15 lipca 2011

System przyjmie jedynie wnioski zawierające kompletną dokumentację dodatkową (załączniki - szczegółowy opis projektu, szczegółowy budżet oraz  statut organizacji i aktualny wypis z rejestru sądowego).

Niedotrzymanie terminu złożenia wniosku będzie skutkowało odrzuceniem go przez system i koniecznością złożenia w kolejnym wyznaczonym terminie.
Nie będą przyjmowane wnioski wysyłane e-mailem.

Sprawozdania, kontrole wykorzystania dotacji

Fundacja na bieżąco monitoruje terminowość nadsyłania sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji dofinansowanych projektów. Prowadzi również systematycznie kontrole sprawdzające prawidłowość wykorzystania dofinansowania.

Instytucja, która otrzyma dofinansowanie zobowiązana jest do jego wykorzystania zgodnie z warunkami umowy i regulaminu przyznawania dofinansowania. Zobowiązana jest również do złożenia końcowych sprawozdań - merytorycznych i finansowych -  wg wytycznych ze specjalnych formularzy załączonych do umowy dofinansowania.

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania ostatecznie weryfikowana jest podczas kontroli, w trakcie której donatobiorca na żądanie kontrolera Fundacji zobowiązany jest do przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej oraz materiałów merytorycznych potwierdzających realizację dotowanego przedsięwzięcia. Instytucje, które otrzymały dofinansowanie zobowiązane są do przechowywania pełnej dokumentacji merytorycznej i finansowej przez 5 lat od daty przyznania dofinansowania.

Wyniki kontroli odnotowywane są na specjalnej Karcie Monitoringu dofinansowania. W przypadku stwierdzenia przez kontrolera jakichkolwiek nieprawidłowości, bądź zgłoszenia

 wątpliwości odnośnie do wykorzystania dofinansowania, donatobiorca zostaje

 zobowiązany do dostarczenia do biura Fundacji pisemnego wyjaśnienia w wyznaczonym przez kontrolera terminie. W przypadku niedotrzymania terminu dostarczenia wyjaśnień, podejmowane są kroki ponaglające donatobiorcę, który wzbudził zastrzeżenia kontrolera, kiedy nie odnosi to skutku Fundacja występuje o zwrot dofinansowania.

W pierwszym rzędzie kontrolowane są instytucje, które otrzymały więcej niż jedną dotację oraz instytucje, w których sprawozdaniu z realizacji projektu widoczne są rozbieżności w stosunku do preliminarza projektu.

 
Podczas kontroli szczególną uwagę zwraca się na:

·      Zgodność zrealizowanego projektu z założeniami, na podstawie których przyznane zostaje dofinansowanie.

·      Terminowość nadesłania rozliczenia merytoryczno-finansowego.

·      Prawidłowość prowadzenia i przejrzystość dokumentacji finansowej dotyczącej dotowanego projektu.

·      Wpis środków trwałych o wartości powyżej 350 zł do rejestru inwentarzowego, nadanie im numerów i oznakowanie.

·      Wykorzystanie odsetek bankowych na realizację dofinansowanego projektu w przypadku przedłużenia terminu realizacji projektu. Przedłużenie terminu realizacji projektu wymaga pisemnej zgody Fundacji.

Najczęstszymi błędami w rozliczeniu dofinansowania są:

·      Brak zatwierdzenia dokumentacji finansowej pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

·      Niezgodność rozliczenia finansowego ze wzorem wymaganym przez Fundację.

·      Brak opisu na dokumentacji, iż projekt finansowany jest przez Fundację Kronenberga.

·      Niedotrzymanie terminu rozliczenia dotacji.

·      Przedłużenie terminu realizacji dofinansowanego projektu bez pisemnej zgody ze strony Fundacji, co może skutkować koniecznością zwrotu kwoty dofinansowania.

·      Brak informacji o przeznaczeniu odsetek bankowych od kwoty dofinansowania na dofinansowany projekt w przypadku, gdy termin realizacji projektu został przedłużony.

Analizą sprawozdań z realizacji projektów oraz wyników monitoringu zajmuje się Komisja Rewizyjna Fundacji.

 

Przykładowe projekty

Przykładowe projekty, na które przyznano dotacje w latach 2006-2007, w podziale na charakter projektu oraz obszary programowe.

Projekty o charakterze lokalnym

Edukacja

Innowacje w Edukacji

 

Stowarzyszenie Być Bliżej - 14.150 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Poznać, zrozumieć, zaakceptować - kształtowanie postaw pozytywnych wobec osób upośledzonych umysłowo wśród dzieci w starszym wieku szkolnym.

Cele projektu to poszerzanie wiedzy i świadomości młodych ludzi na temat niepełnosprawności intelektualnej oraz normalizacja postaw społecznych wobec osób upośledzonych umysłowo.

Adresatami projektu są uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Lublina. Działania skierowane będą do grupy ok. 1000 uczniów.

Dotacja przeznaczona zostanie na przygotowanie materiałów szkoleniowych oraz przeprowadzenie zajęć warsztatowych w 36 klasach.

Efektem będzie przygotowanie 1000 pakietów materiałów upowszechniających informacje na temat upośledzenia umysłowego oraz prezentujące dokonania artystyczne osób upośledzonych. Projekt ma wpłynąć na poprawę postaw wobec osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Zespół Szkół w Jedliczu - 15.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Nauka języka obcego - oknem na świat.

Cel projektu to stworzenie ciekawych i różnorodnych warunków do nauki języka angielskiego.

Projekt adresowany jest do 409 uczniów gimnazjum.

Dotacja przeznaczona na materiały niezbędne do realizacji projektu, zakup mikrofonów oraz wynagrodzenie opiekunów.

Efektem realizacji przedsięwzięcia jest wykształcenie w uczniach potrzeby aktywności, umiejętności pracy w grupie, komunikowania się i odpowiedzialności.

Edukacja ekonomiczna

 

Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Złotowie - 2.135 zł na realizację projektu Edukacja ekonomiczna.

Projekt ma na celu zapoznanie wychowanków z podstawowymi zagadnieniami ekonomicznymi poprzez nowoczesne metody uczące wykorzystania modeli matematycznych w codziennym życiu oraz rozwijające myślenie twórcze i analityczne.

Adresatami projektu są uczniowie klas gimnazjalnych.

Dotacja przeznaczona na zakup nagród, materiałów biurowych i programowych, wynagrodzenie osób prowadzących konkurs, poczęstunek.

Efektem realizacji projektu jest poprawa znajomości ekonomii oraz wpływu wszelkich decyzji o charakterze ekonomicznym na nasze życie. Dodatkowo rozwinięte zostaną zdolności poznawcze uczniów Zespołu Szkół.

 

Dziedzictwo kulturowe i tradycje

Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Dobrzańskiego - Hubala w Sejnach - 15.000 zł na realizację projektu: Co pamięta Sejna.
Celem
projektu jest odkrywanie wzajemnych relacji mieszkańców wielokulturowych Sejn i Sejneńszczyzny - Polaków, Litwinów, Żydów oraz Rosjan Staroobrzędowców, Romów i Niemców. Poznanie tego, co ich łączyło. Poznanie inności pomoże w zrozumieniu, że może ona łączyć i wzbogacać, a nie dzielić.
Zespołem realizującym projekt i głównym adresatem jest grupa 190 dzieci i 9 nauczycieli ze SP im. mjr. Henryka Dobrzańskiego "Hubala", w Sejnach, a pośrednio zaangażowanych zostanie ok. 515 uczniów i 38 nauczycieli z tej szkoły, władze samorządowe i społeczność lokalna. W projekcie wezmą udział dzieci polskie, litewskie oraz Rosjan Staroobrzędowców.

Dotacja przeznaczona na materiały plastyczne, przygotowanie spektaklu oraz materiały do dokumentowania projektu.

Efektem realizacji programu jest wydanie publikacji "Co pamięta Sejna", która będzie zbiorowym pamiętnikiem mieszkańców, wzbogaconym o stare fotografie, zdjęcia ze spotkań oraz prace plastyczne dzieci. Na podsumowującym spotkaniu przedstawiony zostanie spektakl teatralny pod tytułem "Co pamięta Sejna?" przygotowany przez dzieci podczas trwania projektu. Dodatkowym zyskiem jest rozwój warsztatu umiejętności dziennikarskich uczniów realizujących projekt.

Uniwersytet Wrocławski, Biblioteka Uniwersytetu we Wrocławiu - 50.000 zł na wsparcie projektu Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego - digitalizacja i mikrofilmowanie wybranych, niszczejących gazet śląskich ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.

Projekt ma na celu zabezpieczenie i ochronę części zabytkowych, niszczejących gazet.

Adresatami projektu są czytelnicy Biblioteki oraz zainteresowani internauci.

Dotacja przeznaczona m.in. na konserwację, mikrofilmowanie zabezpieczające, archiwizację i obróbkę komputerową zbiorów.

Efektem realizacji projektu jest popularyzacja zbiorów poprzez udostępnianie ich przez Internet w Bibliotece Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Stowarzyszenie Festiwal Kultury Żydowskiej - 50.000 zł na realizację projektu Dziedzictwo - Pamięć i Odpowiedzialność - program edukacyjny 17 Festiwalu Kultury Żydowskiej: wykłady, warsztaty, zwiedzania.
Celem
projektu jest kształtowanie świadomości kulturowej i historycznej zwłaszcza wśród nieżydowskich uczestników Festiwalu. Dzięki warsztatom i wykładom mogą oni poznać i zrozumieć kulturę i tradycję żydowską.
Projekt adresowany jest do - pochodzących z różnych państw i środowisk - ok. 10.000 uczestników edukacyjnej części Festiwalu.

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z realizacją warsztatów i wykładów.

Efektem będą głębokie i trwałe zmiany w społeczeństwie. Dlatego projekt zakłada wieloletni program edukacyjny. Rezultatem ma być podniesienie poziomu tolerancji dla odmienności, zmierzenie się z polską historią oraz tworzenie otwartego społeczeństwa. Festiwal przyczynia się również do rewitalizacji Kazimierza (dzielnicy Krakowa).

Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży

Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - 17.210 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Fotografia - mój pomysł na wakacje.

Celem głównym projektu jest zakorzenienie w dzieciach pasji do fotografowania. Pośrednie cele to nauczenie dzieci obsługi aparatu oraz zagospodarowanie im czasu podczas wakacji.

Projekt adresowany jest 20 dzieci z ubogich rodzin, które nie mają szansy gdziekolwiek wyjechać podczas wakacji.

Dotacja przeznaczona na warsztaty fotograficzne dla dzieci oraz doposażenie pracowni fotograficznej.

Efekty projektu to nauczenie uczestników robienia profesjonalnych zdjęć, przekazanie im wiedzy z zakresu fotografii, rozwój kulturalny dzieci. 

Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w Gdańsku - 10.000 zł na realizację projektu: Kraina Kreatywności.

Celem projektu jest pobudzenie w dzieciach i młodzieży szkolnej kreatywności i chęci działania artystycznego.

Adresatami projektu jest pełno- i niepełnosprawna młodzież szkolna z obszaru Trójmiasta oraz okolicznych miejscowości. Organizatorzy szacują, że cykl 60 warsztatów odwiedzi w sumie 1.200-1.800 uczniów.

Dotacja jest przeznaczona na zakup materiałów plastycznych i malarskich oraz częściowo na honoraria dla specjalistów prowadzących warsztaty.

Efekt to szeroko rozumiany wzrost kreatywności i nieszablonowości myślenia uczestników warsztatów, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój osobisty.

Rozwój lokalny

 

Priorytety opieki zdrowotnej

Stowarzyszenie Wspierania Onkologii UNICORN - 14.020 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Żyj z chorobą nowotworową.

Celem projektu jest rozwój świadomości na temat leczenia, pomoc w powrocie do pełnienia dotychczasowych ról społecznych, podtrzymywanie aktywności życiowej chorych.

Projekt adresowany jest do pacjentów, ich rodzin i znajomych (120 osób).

Dotacja przeznaczona na pobyt i wyżywienie uczestników warsztatów oraz na wynagrodzenia terapeutów.

Efekt realizacji przedsięwzięcia to wsparcie psychologiczne dla osób chorych na nowotwory.

Polityka społeczna

 

Radomskie Towarzystwo Przyjaciół Chorych im. O. Pio - Hospicjum - 16.840 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Edukacja rehabilitacyjna rodziców szansą dla ich dzieci.

Celem projektu jest przeprowadzenie fachowego szkolenia dla rodziców w zakresie masażu klasycznego, kinezyterapii oraz fachowej opieki rehabilitacyjnej i pielęgnacyjnej chorego dziecka.

Projekt adresowany jest do 16 opiekunów dzieci z chorobami nowotworowymi, genetycznymi i metabolicznymi, które nie mają szansy na pełne wyleczenie.

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem szkolenia.

Efektem jest wyszkolenie opiekunów w zakresie właściwej opieki oraz pomocy rehabilitacyjnej dla chorych dzieci, co umożliwia rodzicom osobistą opiekę nad dzieckiem.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ogrodzieńcu - 16.700 zł na projekt: Wsparcie systemu szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie śląskim.
Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności w zakresie ratownictwa medycznego i udzielania pierwszej pomocy wśród członków OSP w województwie śląski m.
Odbiorcy projektu to ok. 500 członków OSP rocznie.
Dotacja przeznaczona na zakup sprzętu do nauki resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz pierwszej pomocy, opracowanie oraz druk ulotek z zakresu pierwszej pomocy.

 

Nauka przedsiębiorczości

 

Zespół Szkół Rolniczo - Technicznych im. Bohaterów Walki z Faszyzmem w Zwoleniu - 5.510 zł na dofinansowanie projektu Młody przedsiębiorco - sam otwórz drzwi do lepszych dni.

Celem realizacji projektu jest rozwijanie wiedzy i umiejętności młodzieży w sferze zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.

Projekt jest adresowany do ok. 70 uczniów klas I-III Technikum Agrobiznesu przy Zespole Szkół.

Dotacja przeznaczona na koszty zorganizowania konkursu ekonomicznego, opracowanie materiałów szkoleniowych, zakup oprogramowania, wynagrodzenie prowadzących, nagrody.

W efekcie realizacji projektu, jego uczestnikom łatwiej byłp zdać egzamin zawodowy, a dzięki nabytej wiedzy są w stanie rozpocząć swoją działalność bądź wspomóc działalność gospodarczą (także rolniczą) swoich rodzin.  

 

Projekty o charakterze ponadlokalnym

 

Edukacja

 

Innowacje w Edukacji

Fundacja Przedsiębiorczości Społecznej - 14.700 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: Podręcznik dla niewidomych użytkowników komputerów.

Celem programu jest poprawa dostępu do informacji publikowanej w formie drukowanej i w sieci Internet wśród osób niewidomych i słabo widzących poprzez podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania w tej grupie użytkowników.

Adresatami projektu są osoby niewidome i słabo widzące, korzystające z komputerów.

Dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów związanych ze stworzeniem podręcznika.

Efektem realizacji projektu jest witryna internetowa, która daje możliwość pobrania przez niewidomych dwóch nieodpłatnych podręczników, które podniosą ich poziom wiedzy, umiejętności i świadomość w zakresie dostępu do informacji z wykorzystaniem udźwiękowionego komputera PC.

Edukacja ekonomiczna

 

Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu - 27.940 zł na dofinansowanie II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Bankach.

Celem realizacji projektu jest pobudzanie i rozwijanie zainteresowań młodzieży problematyką bankowości oraz zwiększanie skuteczności programów nauczania.

Bezpośredni adresaci projektu to ok. 160 uczniów z całego kraju, którzy wezmą udział w konkursie.

Dotacja przeznaczona m.in. na noclegi dla uczestników i opiekunów, wyżywienie, nagrody.

Efekt realizacji projektu to wyłowienie utalentowanej młodzieży, zdobycie doświadczeń pomocnych w rozwijaniu nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.

 

Dziedzictwo kulturowe i tradycje

 

Fundacja Ośrodka KARTA - 60.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu: XII edycja badawczego ogólnopolskiego konkursu historycznego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych "Historia Bliska" (tytuł roboczy - zakres tematyczny: Drogi do niepodległości 1900-1918, 1938-1989)

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy historycznej wśród młodych ludzi poprzez zainspirowanie ich do napisania prac dotyczących ważnych i ciekawych historii z ich najbliższego otoczenia (rodziny, miasteczka itd). Prace mogą mieć dowolną formę, mają być oparte na samodzielnie zebranych źródłach (wypowiedzi świadków, zdjęcia, dokumenty). 

Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadpodstawowych (gimnazjów, liceów, techników) z całej Polski.

Dotacja przeznaczona na nagrody dla uczniów i nauczycieli oraz organizację gali finałowej.

Efektem projektu jest poszerzenie wiedzy młodych ludzi oraz ich integracja ze świadkami zdarzeń, o których piszą. Będzie nim także poszerzanie wiedzy i umiejętności młodzieży, również poprzez udział laureatów w seminariach i warsztatach historycznych (również międzynarodowych) oraz zgromadzenie zbioru prac i materiałów źródłowych.

Beata Jarosz
Centrum Organizacji Pozarządowych Braniewo

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz