Zadłużenie rośnie

Jak wynika z najnowszej edycji raportu InfoDług, opublikowanego przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A. ogólna kwota przeterminowanych zobowiązań wynosi 16,78miliarda złotych. Tylko w ciągu ostatniego kwartału wzrosła o ponad 17%. Zdanych wynika, że 1,72 miliona osób ma w Polsce problemy zespłatą swoich zobowiązań finansowych.

Wzrost ogólnej kwoty niespłacanego zadłużenia zanotowany w przeciągu ostatnich trzech miesięcy jest rekordowo wysoki, wyniósł 2,47 miliarda złotych (17%). W ciągu ostatniego roku niespłacane zadłużenie wzrosło o 95%, podczas gdy rok wcześniej wzrost ten wyniósł niespełna 40%. Z kolei liczba osób, które mają problem z terminowym regulowaniem należności wzrosła w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 102 418, czyli o 6,3%.

„Najnowsze dane zawarte w raporcie InfoDług potwierdzają niepokojący trend regularnie zwiększającego się zadłużania Polaków. BIG InfoMonitor od sierpnia 2007 roku prowadzi stały monitoring zaległych płatności Po raz pierwszy dane w raporcie wskazują na tak wysoki kwartalny wzrost łącznej kwoty zadłużenia” - mówi Mariusz Hildebrand, Prezes Zarządu InfoMonitor. „Natomiast z badania opinii publicznej, towarzyszącego najnowszej edycji InfoDługu wynika, że Polacy mimo kryzysu starają się unikać przeterminowanego zadłużenia. Zaledwie 12% pytanych przez nas osób zadeklarowało, że zdarza im się zalegać z płatnościami.” – dodaje Hildebrand.

Problemy z terminowym regulowaniem płatności znacznie częściej dotyczą mężczyzn niż kobiet. Nie zmienia się struktura regionalna zaległego zadłużenia. Najwięcej niespłacanych długów mają mieszkańcy województw śląskiego i mazowieckiego w przedziale wiekowym 31-40 lat. Średnia kwota zaległego zadłużenia w lutym 2010 r. wyniosła 9715 złotych, co oznacza, że w ostatnim kwartale wzrosła o 906 złotych, czyli 10,28%.

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 złotych. Niemal połowa (45,9%) osób czasowo niewywiązujących się z zobowiązań to „drobni dłużnicy”, którzy posiadają zadłużenie nie przekraczające 2000 złotych. Należy podkreślić, że w porównaniu do poprzedniego kwartału odnotowano spadek o ponad 2% odsetka drobnych dłużników. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy przybyło osób z wysokim zadłużeniem. Wśród dłużników zalegających na kwoty wyższe niż 10 000 złotych, zwiększyła się liczba kobiet o niespełna 30 tysięcy, co stanowi kwartalny wzrost na poziomie 26%.

 

Klient podwyższonego ryzyka to osoba, która zalega z płatnościami powyżej 60 dni. Na całościową kwotę zaległych płatności składają się zobowiązania wynikające z niespłacanych kredytów bankowych, pożyczek, opłat leasingowych, a także opłat za media, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie czy należności alimentacyjne.

Warto wiedzieć, że każdy ma możliwość sprawdzenia czy znalazł się w Centralnej Ewidencji Dłużników InfoMonitora oraz w Biurze Informacji Kredytowej, a także kto i jaką informację umieścił na jego temat. Jeśli okaże się, że dane są błędne lub nieprawdziwe, należy zgłosić się do firmy, która taką informację przekazała z żądaniem weryfikacji danych. Każdy podmiot zgłaszający dłużników do InfoMonitora ma obowiązek uaktualnienia informacji na jego temat pod groźbą kary. InfoMonitor ani BIK nie mogą bez zlecenia od podmiotu zgłaszającego dane samodzielnie lub na wniosek dłużnika dokonywać tego rodzaju korekty.

***

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej firmy InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej S.A.: www.infomonitor.pl (w zakładce „Publikacje”).

 

***

 

BIG InfoMonitor S.A. uruchomiło system wymiany informacji w sierpniu 2005 roku. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem informacji gospodarczych, czyli informacji o terminowości w spłacaniu zobowiązań przez przedsiębiorców lub konsumentów, a także o fakcie posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem wobec przedsiębiorcy.

Oprócz własnej Centralnej Ewidencji Dłużników, jako jedyne biuro informacji gospodarczej w Polsce posiada dostęp do danych Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich, co daje jej łącznie bazę ponad 3 milionów negatywnych informacji gospodarczych o konsumentach i przedsiębiorcach. Dzięki tym zasobom dostarcza bankom i przedsiębiorcom narzędzia do minimalizowania ryzyka biznesowego oraz odzyskiwania należności.

Informacja negatywna, jaką dysponuje InfoMonitor – dane o zwłoce w wykonywaniu zobowiązań płatniczych zapobiega nawiązywaniu współpracy z nierzetelnymi i zadłużonymi kontrahentami oraz konsumentami. Umieszczenie dłużnika w Centralnej Ewidencji Dłużników sprawia, że zdecydowana większość spłaca należności.

Większościowym akcjonariuszem spółki jest Biuro Informacji Kredytowej SA (około 90% akcji). Pozostali udziałowcy to Związek Banków PolskichPolska Wytwórnia Papierów Wartościowych. InfoMonitor działa w oparciu o ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych i ustawę o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o Regulamin Zarządzania Danymi zatwierdzony przez Ministerstwo Gospodarki.

 Lidia Roman

Źródło: Własne

Komentarze (0)

Dodaj swój komentarz