nie. 18/10°C
pon. 18/11°C
wto. 20/12°C
śro. 23/14°C
 
 

Uwaga konkurs

Autor: kzs Dodany: 2019-09-17 10:33:43
Głosuj:
gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka gwiazdka
Średnia: 0 Ocen: 0

W ramach realizowanego przez braniewską komendę Policji i starostwo powiatowe projektu pn. ,,Patrz na mnie = poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa'' - ogłoszono konkurs dla seniorów na hasło do spotu promującego bezpieczne zachowania pieszych. Na pomysły czekamy do końca września. Załączamy regulamin. Do wygrania cenne nagrody.

 

REGULAMIN KONKURSU

NA HASŁO DO SPOTU PROMUJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH

W RUCHU DROGOWYM 

 

1. ORGANIZATOR I PRZEDMIOT KONKURSU.

1.1. Starosta Braniewski,  zwany  dalej  Organizatorem,  ogłasza  konkurs dla seniorówna HASŁO DO SPOTU PROMUJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM.

1.2. Celem konkursu jest uzyskanie oryginalnego hasła, któreoficjalnie będzie promowało bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym.

1.3. Hasło zostanie wykorzystane w spocie, materiałach prasowych publikowanych na stronie internetowej starostwa, facebookuoraz w lokalnych mediach, umieszczone również będzie na plakatach.

1.4. Zgłoszenie haseł do konkursu jest równoznaczne z udzieleniem zgody na prezentowanie ich  na stronach internetowych należących do Organizatora oraz w publikacjach przez nich wydawanych (np. spotach różnego rodzaju, materiałach informacyjnych np. na plakatach, ulotkach etc.).

2. UCZESTNICY KONKURSU.

2.1. Konkurs jest  skierowany doseniorów -mieszkańców powiatu braniewskiego.

2.2. Senior to osoba w wieku od 55 lat zamieszkująca na terenie powiatu braniewskiego.

2.2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: - dostarczenie KARTY ZGŁOSZENIOWEJ orazakceptacja postanowień Regulaminu Konkursu (załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu).

2.3. Każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie 2hasła.

 

3. OCENA PRAC.

3.1. Ocena HASEŁ w przypadku takich samych HASEŁ, odbywać się będzie na podstawie daty dostarczenia pracy do Starostwa Powiatowego w Braniewie.

3.2. W przypadku dostarczenia do Starostwa Powiatowego Policji w Braniewie  większej liczby haseł takich samych, w tych samym terminie, o wyborze zwycięskiego HASŁA spośród takich samych najwyżej ocenionych decydować będzie losowanie.

3.3. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa wyłoniona przez Starostę Powiatu Braniewskiego.

3.4. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych prac. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Po rozstrzygnięciu konkursu dane zwycięzców zostaną podane na  stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie.

3.5. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do nie rozstrzygania konkursu.

3.6. Organizator może unieważnić konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

4. MIEJSCE I TERMINSKŁADANIA PRAC.

4.1. Prace konkursowe można dostarczać do organizatora konkursu:

a) e-mailem na adres starostwo@powiat-braniewo.pl, w tytule „Konkurs na hasło do spotu”

b) osobiście, składając je w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Braniewieprzy Placu Piłsudskiego 2, 14-500 Braniewo

Termin składania prac – 30 września 2019r.

4.1.2. UWAGA: Niezbędne jest wypełnione i podpisane Oświadczenie udziału w konkursie (załącznik nr 1), które powinno zostać doręczone wraz z pracą.

4.2. Prace złożone po wyznaczonym terminie , a także bez oświadczenia ( bez załącznika nr 1) nie będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową.

 

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW.

5.1. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali podsumowującej projekt ,,Patrz na mnie – poprawa bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym na terenie miasta Braniewa’’, która odbędzie się w Braniewskim Centrum Kultury 4 grudnia 2019r.

5.2. Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Braniewie,facebookuoraz lokalnych mediach.

5.3. Organizator  konkursu  zastrzega  sobie  prawo  do  opublikowania  imienia,  nazwiska  i  informacji  o laureatach  konkursu  a  także  haseł  konkursowych  oraz  umieszczenia  tych  informacji w materiałach reklamowych Organizatora oraz w mediach i Internecie.

5.4. RODO–Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się w załączniku do niniejszego regulaminu.

 

 

 

6. NAGRODA.

6.1. Komisja  dokona  wyboru  3  zwycięskich projektów haseł.

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe. W konkursie przewidziano także nagrody pocieszenia.

6.2. Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ewentualnych  modyfikacji  zwycięskiego hasła  z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu jego skutecznego wykorzystania.

6.3. Organizator  konkursu  po  przejęciu  majątkowych  praw  autorskich  pracy  może    również  w dowolny sposób odstępować osobom fizycznym i prawnym.

6.4. Odmowa przeniesienia autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej zgodnie z postanowieniami punktu 8 pozbawia zwycięzcę konkursu prawa do nagrody.

 

7. PRAWA AUTORSKIE.

7.1. Przekazanie  pracy  do  udziału  w  konkursie  traktowane  jest  jako  równoczesne  oświadczenie, że praca ta nie narusza praw osób trzecich,  w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw  określonych  powyżej,  osoba  zgłaszająca  pracę  zrekompensuje  Organizatorowi,  jako  wyłącznie odpowiedzialną ; koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

7.2. W celu promocji konkursu Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia. 

7.3. Autor pracy wybranej przez Komisję Konkursową zobowiązuje się nie później niż do dnia odbioru nagrody, do przeniesienia na rzecz Organizatora wszelkich majątkowych praw autorskich do tej pracy i prawa do korzystania z prac na wszelkich polach eksploatacji. Przeniesienie nastąpi w formie pisemnej.

7.4. Przysłanie wypełnionego oświadczenia / załącznik nr 1./ o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

8. DODATKOWE INFORMACJE.

8.1. We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1)    Administratorem danych osobowych Państwa jest Starosta Braniewski , adres: Starostwo Powiatowe w Braniewie , Plac Piłsudskiego 2; 14-500 Braniewo.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować  z wykorzystaniem poczty elektronicznej pisząc maila na adres: iod@powiat-braniewo.pl

2) Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu sporządzenia i realizacji umowy przeniesienia praw autorskich oraz na cele konkursowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

3) Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

4) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 5 lat. 

5) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, a także prawo do cofnięcia zgody. 

6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.

8) Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ OŚWIADCZENIE O UDZIALE W KONKURSIE

NA HASŁO DO SPOTU PROMUJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO PIESZYCH W RUCHU DROGOWYM

 

Imię i nazwisko uczestnika konkursu:……………………………………  wiek: ………….

Adres zamieszkania: ul.

……………………………………………………………….kod......-............. miejscowość ............................................ telefon ....................................   

e-mail ......................................................................................................................

 

podpis uczestnika …………………………………………….

 

HASŁA DOT. TEMATYKI KONKURSU:

1………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….

2……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego Policji w Braniewie z siedzibą przy Placu Piłsudskiego2, 14-500 Braniewo, w celu realizacji konkursu, zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt b) i c) Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

OŚWIADCZENIE

Niniejszym  oświadczam,  że  zgłoszony/e  przeze  mnie  hasło do konkursu jest moim dziełem i nie narusza niczyich osobistych praw autorskich. Oświadczam  również, że  zapoznałem/-am  się   z  Regulaminem  Konkursu,  w  szczególności z jego częścią dotyczącą przeniesienia praw autorskich. Jego postanowienia przyjmuję bez zastrzeżeń i czuję się nimi związany/-a. 

 

podpis………………………………………

 

Źródło: PolicjaKomentarze :

 
info
Brak komentarzy.
 
 

Dodaj komentarz:

spacer
Nick:
 
info
Podpowiedź
 


MAŁA POLIGRAFIA - USŁUGI

Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcjonalności serwisu. Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w serwisie - zarejestruj się »
Logowanie
Zapamiętaj mnie

Praca 2020-05-29 19:42:53
Dam pracę 2020-05-27 20:07:51
 
Dodane: 2011-10-24 13:13:09
Dodane: 2011-07-06 14:56:27
Dodane: 2020-07-06 18:21:39
Dodane: 2020-06-24 13:25:44
 
Ostatnio komentowane artykuły
Przez: Ziemianin braniewski
Data: 2020-05-03 18:59
Przez: wjflorian
Data: 2020-04-06 00:02
Przez: wjflorian
Data: 2020-04-06 00:03
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Bez tych plików serwis nie będzie działał poprawnie. W każdej chwili, w programie służącym do obsługi internetu, można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji w Polityce prywatności.

Zapoznałem się z informacją